Website @ 2000 only

Free .com Domain name

Unlimited Server Space

Unlimited Bandwidth

Unlimited Email Address

Mobile Friendly

Easy to Edit/updatecontent

No Hidden charges

Call:9946830870

Email:amritasolutions2010@gmail.com

രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയോ, മത സംഘടനയോ അല്ല, അത് ഒരു ചര്യയാണ്, ധര്‍മ്മം ആണ് , ഒരു ദേശീയ വികാരം ആണ്. ലോക സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന സനാതന ധര്‍മം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട്, രാഷ്ട്ര സേവയാണ് സംഘ ലക്‌ഷ്യം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ് പാര്‍ട്ടികള്‍ ചെറിയ ലകഷ്യങ്ങള്‍ ( രാഷ്ട്രീയ ) മാത്രം നോക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍, സംഘം ഭാരതത്തിന്‍റെ ജീവരക്തമായ ഹിന്ദു ധര്‍മ്മ സംഘടനത്തിലൂടെ ( മതം അല്ല) സമൂഹ ഉന്നതി ലക്‌ഷ്യം വച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഓരോ സ്വയം സേവകനും സംഘം ജീവിതത്തിന്‍റെ ഒരു ചര്യയായി കണ്ടു കൊണ്ട് ആണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വ്യക്തി നിര്‍മ്മാണത്തിലൂടെ സമാജ നിര്‍മ്മാണം എന്ന ആശയത്തില്‍ ദേശ സ്നേഹികള്‍ ആയ വ്യക്തികളെ ശാഖകളില്‍ കൂടി വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നു.

സ്വര്ഗീയ മനോജ്‌ കുമാര് സ്മരണീയം

Guruji

manoj

Manojkumar Kathirror

സംഘ ചരിത്ര രണാങ്കണ വീഥിയില്‍ പൊരുതി മരിച്ചൊരു വീരാ!

Read more

bhayya joshi

Read more
modi_meditating

സ്വദേശം എന്നതേ ധ്യാനം ചെയ്യും സന്യാസിയായീടാം ഭഗവവൈജയന്തിക്കായുയിരുമാഹുതി ചെയ്യാം കഴുത്തില്‍ ശീലമാം മാലയണിഞ്ഞു ജ്ഞാനമാം ജടയും മതിയില്‍ ഭാരതഭൂവിന്‍ മധുര മോഹന ബിംബം ജപിക്കാം ഭാരതമന്ത്രം സ്മരിക്കാം ഭാരതരൂപം കൊളുത്താം ഭക്തിതന്‍ ദീപം ഹൃദയമന്ദിരം തന്നില്‍ ഒളിക്കും ജീവരക്തത്താല്‍ കഴുകാം കാലിണ ഞങ്ങള്‍ ജ്വലിക്കും ജീവിതദീപാവലിയാല്‍ ആരതി ചെയ്യാം നമുക്ക് ജന്മസാഫല്യം നമുക്ക് ജീവിതാദര്‍ശം നമുക്ക് മോചനമാര്‍ഗം ജനനീ പൂജനമൊന്നേ

Read more
namaskaripoo

നമസ്‌കരിപ്പൂ ഭാരതമങ്ങേ സ്‌മരണയെയാനമ്രം നമസ്‌കരിപ്പൂ കേശവ, ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ (നമസ്‌കരിപ്പൂ) എരിഞ്ഞുനീറി നിന്നുടെ ഹൃദയം തിങ്ങിടുമഴലാലേ ചൊരിഞ്ഞു കണ്ണീരിരവും പകലും ഹൃദയവ്യഥയാലേ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു ജീവിതമഖിലം ജനനീചരണത്തില്‍ പ്രതിജ്ഞചെയ്തു പുനരധിഭാരത വിജയക്കൊടിനാട്ടാന്‍ ഭാരത വിജയക്കൊടിനാട്ടാന്‍ (നമസ്‌കരിപ്പൂ) ഭവാന്റെയുല്‍ക്കട തപോവനത്തില്‍ തടസ്സമുണ്ടാക്കാന്‍ ‍ജഗത്തിലുണ്ടോ മായാബന്ധം ജീവന്മുക്തന്‍ നീ വിശുദ്ധമാം നിന്‍ ജീവിത ദീപം രാഷ്ട്രപ്രേമത്തിന്‍ ‍വെളിച്ചമേകാന്‍ നിമിഷംതോറും കത്തിയെരിച്ചു നീ മഹാശയ കത്തിയെരിച്ചു നീ(നമസ്‌കരിപ്പൂ) ജനിച്ചനാള്‍ തൊട്ടന്തിമനിമിഷം വരെയും ത്യാഗനിധേ ഭവാന്റെ ജന്മം വിശ്രമശൂന്യം കണ്ടകസങ്കീര്‍ണം അനാദിനാളായണയാതെരിയും രാഷ്ട്രബലിത്തീയില്‍ ‍സ്വജീവപുഷ്പം…

Read more
samgha

സംഘ സംഘമൊരെജപം ഹൃദയ ത്തുടിപ്പുകളാവണം സംഘ മാവണമെന്‍റെ ജീവിത മെന്തു ധന്യമിതില്പരം ? പുണ്യഭാരത ദേവിതന്‍ കഴലെന്മനസ്സിലുരക്കണം ശൂന്യ ജീവിതമാകെ യത്തിരുശോഭകൊണ്ടു നിറയ്ക്കണം തൃപ്പദ ത്തിലുഴിഞ്ഞു വെക്കണമോക്കെയും പരമാദരം സ്വാര്‍ത്തചിന്തകള്‍ മായണം പരമാര്‍ത്ഥഭോധമുതിക്കണം രാഷ്ട്രഭാവനയാല്‍ സ്വജീവിതലക്ഷ്യമുള്ളിലുറക്കണം ക്ഷുദ്രവ്യത്തികള്‍ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു വിശാലമാവനമാന്തരം മുക്ത മോഹനരൂപമാര്‍ന്നു വരുന്ന മായകളാകിലും ക്രുദ്ധരൂപമീയന്ന ഭീകര ശത്രുസന്ജയമാകിലും യജ്ഞ ഭംഗമീയറ്റു വൊരെയരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയനാകുലം സംശയങ്ങളകന്നകന്നു മനസ്സു നിര്‍മലമാകണം ദ്യെയനിഷ്ട തെളിഞെരിഞ്ഞും പ്രാദീപ്തമാകണമുള്‍തടം പേകിനാവിലുമുള്ളിലുല്‍ക്കട സംഘനിഷ്ഠ ജ്വലിക്കണം

Read more
paramapavitra

പരമ പവിത്രമതാമീ മണ്ണില്‍ ഭാരതാംബയെ പൂജിക്കാന്‍ പുണ്യവാഹിനീ സേചനമേല്ക്കും പൂങ്കാവനങ്ങളുണ്ടിവിടെ, പൂങ്കാവനങ്ങളുണ്ടിവിടെ. (2) ഇലയും ഇതളും പൂവും മൊട്ടും ഇറുത്തെടുത്തര്‍പ്പിച്ചീടാന്‍ (2) തലകുമ്പിട്ടുതരും പൂങ്കൊമ്പുകള്‍ തഴച്ചുവളരുന്നുണ്ടിവിടെ അടിമുടി സേവന വാസന വിതറി അമ്മയ്ക്കര്പ്പിച്ചീടാനായ് പലനിറമെങ്കിലുമൊറ്റമനസ്സായ് വിടര്‍ന്നിടുന്നൂ മുകുളങ്ങള്‍ (പരമ പവിത്ര..) ഭഗത്സിംഹനും ഝാന്‍സി‍യുമിവിടെ പ്രഭാതഭേരിമുഴക്കുന്നൂ ശ്രീനാരായണനരവിന്ദന്മാര്‍ ഇവിടെ കോവില്‍ തുറക്കുന്നു, രാമകൃഷ്ണനും രാമദാസനും ഇവിടെനിവേദിച്ചീടുന്നു ഇവിടെ വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ ബലിഹവ്യം തൂവീടുന്നു, ബലിഹവ്യം തൂവീടുന്നു. (പരമ പവിത്ര) അവരുടെ ശ്രീപീഠത്തില്‍ നിത്യം നിര്‍മ്മാല്യം തൊഴുതുണരാനായ് ഇവിടെ തളിരിടുമൊരൊറ്റ മൊട്ടും…

Read more

വന്ദേ ജനനീ ഭാരത ധരണീ, സസ്യശ്യാമളേ ദേവീ കോടി കോടി വീരരിന്‍ തായേ ജഗജനനീ നീ വെല്‍ക ഉന്നത സുന്ദര ഹിമമയപര്‍വ്വത മകുടവിരാജിത വിസ്തൃത ഫാലം ഹിന്ദു സമുദ്ര തരംഗ സുലാളിത സുന്ദര പാദ സരോജം …ജനനീ…ജഗജനനീ ഗംഗാ യമുനാ സിന്ധു സരസ്വതി നദികള്‍ പുണ്യ പിയൂഷ വാഹികള്‍ കണ്ണന്‍ മുരളീഗാനമുതിര്‍ത്ത മഥുരാദ്വാരകയുടയോള്‍ ജനനീ…ജഗജനനീ സങ്കടഹരണീ, മംഗളകരണീ, പാപനിവാരിണി, പുണ്യപ്രദായിനി ഋഷിമുനിസുരജനപൂജിതധരണി ശോകവിനാശിനി, ദേവീ, ജനനീ…ജഗജനനീ ശക്തിശാലിനി ദുര്‍ഗാ നീയെ വിഭവപാലിനി ലക്ഷ്മി നീയേ ബുദ്ധിദായിനി വിദ്യാ…

Read more

അമരമാകണമെന്റെ രാഷ്ട്രം വിശ്വവിശ്രുതി നേടണം നിഖിലവൈഭവപൂര്‍ണമാവണമെവിടെയും ജനജീവിതം അരുതനീതികളാര്‍ത്തരറിയരുതംബ ദുഖമൊരല്‍പവും വിശ്വശാന്തി വളര്‍ത്തുവാനവള്‍ ശക്തിശാലിനിയാകണം ശ്രീസരസ്വതി തന്നുപാസന ധര്‍മമാക്കിയ ഭൂമിയില്‍ അജ്ഞതാതിമിരം പടര്‍ന്നു കിടപ്പതെന്തുവിപര്യയം അര്‍ത്ഥതൃഷ്ണ ശമിപ്പതിന്നുലകുറ്റുനോക്കിയ സ്വര്‍ണഭൂ പിച്ചതെണ്ടുവതെന്തു ദുസ്സഹമീയധോഗതി മാറണം കര്‍മമേ പുരുഷാര്‍ത്ഥമാക്കിയ സിംഹവിക്രമശാലികള്‍ കര്‍മയോഗികള്‍ കര്‍മധീരര്‍ മഹാപരിശ്രമശാലികള്‍ ചോരകൊണ്ടുവിയര്‍പ്പുകൊണ്ടു സമൃദ്ധമാക്കിയ ഭൂമിയില്‍ എന്തുജാഡ്യമിതെന്തു നിഷ്ക്രിയഭാവമീസ്ഥിതി മാറണം സ്വാര്‍ത്ഥഭാവനയെന്തുകൊണ്ടീയജ്ഞഭൂവിലുയര്‍ന്നിടാന്‍ ഇവിടെയല്ലീ പിറന്നുപണ്ടേ ത്യാഗശീലരകിഞ്ജനര്‍ ആത്മബലിചെയ്യുമ്പൊഴും ഞാനെന്നമത്സരബുദ്ധികള്‍, വീണ്ടുമുല്‍ക്കടരാഷ്ട്രസേവാഭവ്യഭാവന വളരണം

Read more

പൂജ ചെയ്യാന്‍ നേരമായി പോക നാം ശ്രീകോവിലില്‍ …..(2) മണവുമില്ല നിറവുമില്ല കേവലം വനപുഷ്പമീ ഞാന്‍ എങ്കിലും നിന്‍ കാല്‍ക്കലെത്താന്‍ ഭാഗ്യമരുളാന്‍ കനിയണേ ….(2) ജീവിതത്തിന്‍ തുച്ഛനിമിഷം പാഴ്ക്കിനാവില്‍ പോയിടാതെ വാടിവരളും മുമ്പിലെന്നെ കൈ വരിക്കാന്‍ കനിയണേ ….(2) നിന്‍ ശിരസ്സില്‍ സുരഗണങ്ങള്‍ രത്നമകുടം ചാര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ ത്രൃപ്പദത്തില്‍ ജീവിതത്തിന്‍ പൂമ്പരാഗം വിതറുവാന്‍ ജന്മമമ്മേ സഫലമാക്കാന്‍ പാവനേ, നീ കനിയണേ ….(2)

Read more

Kesari May/ 22 /2015

Kesari May/15/2015

Kesari May-08/2015

Kesari-May-1/2015

Kesari-April-24/2015

Kesari-April-17/2015

Kesari-April-10/2015

Kesari-April-03/2015

Users on page

Now online: 1
Today: 1
This week: 42
Overall: 82220